School en kerk verbinden

School en kerk verbinden onderzoekt of en hoe de katholieke traditie en het kerkelijke leven van betekenis kunnen zijn voor de zoektocht binnen het katholiek onderwijs naar goed geïnspireerd onderwijs. Het omvat een nationaal deelprogramma dat inspirerende school-kerk contacten onderzoekt en een internationaal deelprogramma dat onderzoekt of en hoe de Vaticaanse visie en de ontwikkelingen daarbinnen bijdragen aan toekomstbestendige visies en praktijken.

De achtergrond van School en kerk verbinden vormt de anoniemer wordende wereld waar zelfredzaamheid, doelmatigheid en maakbaarheid domineren en waar de religieuze diversiteit de ouderlijke capaciteit te boven gaat vanwege het religieuze analfabetisme dat hun generatie kenmerkt. Als gevolg daarvan blijken ook agnostische en onkerkelijke ouders hoge waarde te hechten aan de kernwaarden van het katholieke onderwijs: persoonlijke waardigheid, een geïnspireerd schoolklimaat en betrokkenheid op de samenleving. De opdracht om kinderen op te voeden roept de vraag op naar waarden-volle vorming en naar katholiek onderwijs dat daaraan kan beantwoorden. Echter: de maatschappelijke tendensen die onder ouders de veroorzakers zijn van hogere verwachtingen ten aanzien van de katholiciteit van de school, hebben ook dit onderwijs beïnvloed. Ze hebben tot een divers katholiek schoollandschap geleid met verschillende visies en praktijken rond vragen van katholiciteit, en bovendien aan het besef bijgedragen dat het noodzakelijk is om gezamenlijk te reflecteren op wat goed onderwijs eigenlijk is en hoe dat bij kan dragen aan het persoonlijke en maatschappelijke leven. In dat licht wordt het advies van de Commissie Van de Donk (2010) opnieuw relevant om de afstand te overbruggen die gegroeid is tussen de katholieke onderwijswereld en de katholieke geloofstraditie.

School en kerk verbinden onderzoekt of en hoe lokale en kleinschalige contacten tussen het katholieke schoolleven en het geleefde katholieke geloof (inspirerende mensen en activiteiten binnen parochies of kloosters, caritas, Vaticaanse documenten over onderwijs) kunnen bijdragen aan de bezinning op goed en geïnspireerd katholiek onderwijs. Het programma omvat een Nederlands en een internationaal onderdeel.

  • Het Nederlandse deelprogramma is ingebed in contacten met verscheidene maatschappelijke partners en komt via interviews met betrokkenen bij verschillende school-kerk contacten tot een beschrijving van een aantal goed lopende initiatieven, die een bredere groep van scholen en kerken kan inspireren. Met het oog daarop doet een boekpublicatie van Berne Media daar in het voorjaar van 2021 verslag van.
  • Het internationale deelprogramma schetst de visieontwikkeling binnen relevante Vaticaanse documenten over katholiek onderwijs vanaf Gravissimum Educationis (1965) tot Educating Today and Tomorrow (2014/2015). Het onderzoekt de feitelijke en mogelijke betekenis van die visie binnen diverse internationale contexten, waarbinnen secularisering, globalisering en religieus pluralisme telkens op een eigen wijze gestalte krijgen. In dit deelprogramma wordt samengewerkt met de KU Leuven en de Julius-Maximilians Universiteit Würzburg. Van de onderzoeksresultaten wordt verslag gedaan in symposia en symposiumbundels.